logoDélegyházi Hunyadi János Általános Iskola

Tanévkezdés előtti szülői értekezletek

2020. augusztus 10. Szerző: Toldi AlexandraTisztelt Szülők!

2020. augusztus 17-én (hétfőn) 17 órakor intézményvezetőnk az 1.a és 1.b osztályok tanítóival karöltve tanévkezdés előtti "nulladik" szülői értekezletet tart az általános iskolában.

2020. augusztus 13-án (csütörtökön) 17 órától intézményvezetőnk szülői értekezletet tart a 4.a osztályosok szüleinek a tanévkezdéssel kapcsolatban.

Minden kedves érintett szülő megjelenésére feltétlenül számítunk!


Tankönyvosztás

2020. augusztus 10. Szerző: Toldi AlexandraTisztelt Szülők!

A 2020/2021-es tanévra szóló tankönyvek kiosztását az alábbiak szerint ütemezzük:

1-2. évfolyam

2020. augusztus 27. (csütörtök) 14-20 óra

3-4. évfolyam

2020. augusztus 28. (péntek) 14-20 óra

5-6. évfolyam

2020. augusztus 29. (szombat) 14-20 óra

7-8. évfolyam

2020. augusztus 30. (vasárnap) 14-20 óra

Kérem, figyeljenek oda az alábbiakra:

1.) A tankönyvosztás a higiéniai szabályoknak megfelelően kerül megszervezésre. Az intézménybe lépéskor a kézfertőtlenítő használata kötelező lesz, valamint a maszk viselete is ajánlott. Egyszerre három főt tudunk a tanteremben fogadni a tankönyvcsomagok átadása idejére.

2.) A tankönyvcsomagokat kizárólag a gyermek törvényes képviselőjének (szülő, nevelőszülő) áll módunkban átadni egy átadás-átvételi elismervény aláírását követően!

3.) Nyomatékosan kérjük Önöket, hogy bejelentés vagy előzetes egyeztetés nélkül a csomagokért ne jöjjenek be az intézménybe a kijelölttől eltérő időpontban!

Ha a törvényes képviselő valamilyen oknál fogva a kijelölt időpontban a tankönyvcsomagot átvenni nem tudja, hivatalos meghatalmazás alapján megbízott személy is átveheti azt. Rokonok esetében is szükséges az irat!

Az osztás során át nem vett csomagokról – fontos, hogy a tanulónak csak akkor adjuk át a tankönyvcsomagot a tanévkezdés után, ha a szülő aláírta az arról szóló átadás-átvételi elismervényt.

A testvérek tankönyvcsomagjait előre elkészítjük, hogy a szülőknek lehetőség szerint csak egyszer kelljen az intézményben megjelenniük – arra kérem Önöket, hogy ha lehet, azon a napon jelenjenek meg a tankönyvcsomagokért, amelyen legkisebb gyermekük tankönyveit osztjuk (pl. 1., 4., és 7. évfolyamos tanulók esetén az 1. osztályos, 5. és 8. évfolyamos tanulók esetén az 5. osztályos könyvek osztásának napján, stb.).

A tankönyvcsomagokat minden évfolyamon ingyenesen biztosítjuk!

A tankönyvek listája évfolyamonként elérhető: www.hunyadisok.hu/tkjegyzek.html

A tankönyvellátás a 2020/2021-es tanévben is a tartós tankönyvek rendszerével valósul meg.

Első és második évfolyamon minden könyv saját példány.

Harmadiktól nyolcadik évfolyamig minden tankönyv tartós példány (ezeket a tanuló egy tanévig kölcsön kapja az iskola könyvtárától, a tanév végén pedig visszagyűjtjük. Beleírni nem lehet, sérülés, rongálás esetén a szülőnek új példányt kell beszereznie a könyvtár számára).

A munkáltatók (pl. nyelvkönyvek) és munkafüzetek saját példányok lesznek, beleírhat a tanuló, nem gyűjtjük vissza őket.

A tartós tankönyveket kérem, az átvétel előtt megnézni, átlapozni szíveskedjenek, az észrevételeket kérem mihamarabb jelezni, hogy időben cserélni tudjuk a példányokat. Az átvétel után a felelősséget a tanuló, illetve a szülő vállalja a tankönyvért.

Van lehetőség a tartós példányok helyett saját példány beszerzésére is, ezt azonban a szülőnek saját hatáskörben kell intéznie.

A tankönyvlistákon szürke mezővel jelöltük azokat a könyveket, melyek az egyes évfolyamokon tartós példányok.

Amennyiben nem kérnek iskolai tartós példányokat, ennek tényét legyenek szívesek előre írásban jelezni a toldi.alexanda@hunyadisok.hu e-mail címen, és az átvételi elismervényen is egyértelműen jelölni a megadott helyen!

Saját példányok megvásárlására a https://webshop.kello.hu oldalt ajánljuk, ahol regisztráció után a megrendelést nagyjából két napon belül átvehetik.

Kérdés esetén forduljanak hozzám bizalommal a +36304535268-as telefonszámon vagy e-mailben a toldi.alexandra@hunyadisok.hu e-mail címen!


Tájékoztatás az egyéni tanrendről

2019. szeptember 02. Szerző: Toldi AlexandraTisztelt Szülők!

A magántanulói jogviszony helyébe lépő egyéni munkarenddel kapcsolatos jogszabályi rendelkezések 2019. szeptember 1. napján történő hatályba lépése és az ezzel kapcsolatos eljárások kapcsán az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket.

A Kormány az Oktatási Hivatalt jelölte ki arra, hogy felmentést engedélyezzen a tankötelezettség iskolába járással történő teljesítése alól.

Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre egyéni munkarend kérelmezhető.

Az egyéni munkarenddel rendelkezőt - az iskolában vagy azon kívül folyü gyakorlati képzés kivételével - az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól fel kell menteni. Azonban valamennyi tantárgyból osztályozó vizsgát köteles tenni, az egyéni munkarend ugyanis nem mentesíti a tanulót egyetlen tantárgy tanulmányi követelményeinek teljesítése alól sem.

Ezen időszak alatt

 • a tanuló mentesül a kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokon való részvétel alól; felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel;
 • a sajátos nevelési igényére (SNI) tekintettel egyéni munkarendű tanuló, vagy a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő (BTM), erre tekintettel egyéni munkarendű tanuló iskolai neveléséről és oktatásáról, felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatainak megállapításáról, az ehhez szükséges pedagógusokról a szakértői véleményben foglaltak szerint az iskola köteles gondoskodni;
 • a tartós betegségre tekintettel egyéni munkarendben tanuló felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatainak megállapításáról az iskola köteles gondoskodni;
 • a tanuló az iskola igazgatójának előzetes engedélyével részt vehet a tanórai vagy egyéb foglalkozásokon;
 • a tanuló kérelemre, az iskola igazgatójának engedélyével felvehető napközibe és a tanulószobai foglalkozásokra;
 • az iskolában az egyéni munkarendben tanuló magatartását és szorgalmát nem kell értékelni, de félévi és tanév végi osztályzatainak megállapításához az iskolában osztályozó vizsgát kell tennie valamennyi tantárgyból az iskola pedagógiai programjában foglaltak szerint;
 • a külföldi tartózkodásra tekintettel egyéni munkarendben tanuló esetében a félévi minősítés az igazgató döntése alapján mellőzhető, ez esetben a tanuló csak az év végén ad számot tudásáról.

Ha az egyéni munkarend tartama alatt a tanuló neki felróható okból két alkalommal nem jelenik meg az osztályozó vizsgán, vagy két alkalommal nem teljesíti a tanulmányi követelményeket, a következő félévtől csak iskolába járással teljesítheti a tankötelezettségét.

A már magántanulói jogállásban levők a meglevő igazgatói engedély szerint folytathatják tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben is. A kijelölt állami szerv, az Oktatási Hivatal egy éven belül hivatalból felül fogja vizsgálni a meglévő engedélyeket és dönt a tankötelezettség folytatása további módjáról. A jelenlegi magántanulóknak tehát nem kell kérelmet benyújtaniuk, helyzetük felülvizsgálata és az ehhez szükséges dokumentumok meghatározása, bekérése hivatalból történik majd meg.

Az egyéni munkarend engedélyezésével kapcsolatos kérelmek elbírálása 2019 szeptember 1. napjától az Oktatási Hivatal joga és kötelessége. A 2019. augusztus 31-éig az iskola igazgatója részére benyújtott, el nem bírált kérelmeket nem veszi át az Oktatási Hivatal, azokat még az iskola igazgatójának kell elbírálnia.

Az egyéni munkarend engedélyezése iránti kérelmet az Oktatási Hivatal közigazgatási hatósági eljárás keretében bírálja el.


Iskolánkban is elindult az e-Ügyintézés

2019. szeptember 2. Szerző: Toldi AlexandraTisztelt Szülők, Gondviselők!

Kedves Tanulók!

A Délegyházi Hunyadi János Általános Iskolában 2019. április 1-jétől bevezetésre kerültek az iskolai elektronikus ügyintézési szolgáltatások (e-Ügyintézés).

A felület kezdőlapja bármely böngészőből elérhető.

Az e-Ügyintézés megvalósulásával elegendő lesz a megfelelő kérvények, nyilatkozatok, igazolások elektronikus benyújtása a KRÉTA rendszeren keresztül. Az elektronikus megvalósítás során megtörténhet a hiánypótlás kezelése, a határozathozatal és a fellebbezési eljárás folyamatának dokumentumkezelése.

Az e-Ügyintézés teljes körű megvalósulásával a Tanulói/Szülői/Gondviselői jogosultsággal rendelkező felhasználók kérelmet (kérelmeket), jelentkezési lapot, iratokat, igazolásokat, felmentéseket és egyéb dokumentumokat nyújtanak be a köznevelési intézmény felé elektronikus formában a rendszeren keresztül. Ehhez lehetőségük van dokumentum sablonok letöltésére, megszemélyesítésére, a dokumentumok mentésére és a rendszerbe történő visszatöltésére, a felhasználói felületen keresztül ügyeik nyomon követésére.

FONTOS: A belépéshez szükséges jogosultságokat újrageneráltuk, és az itt olvasható tájékoztatóval együtt megküldtük Önöknek. Probléma felmerülése esetén forduljanak hozzánk elérhetőségeink bármelyikén.

A felhasználási segédletek, ügyintézési lehetőségek az alábbi linken érhetők el:

Tudásbázis - KRÉTA e-Ügyintézés


A tanév végéig marad a tantermen kívüli, digitális oktatás

2020. május 22. Szerző: Toldi AlexandraA tanév végéig, június 15-ig érvényben marad a tantermen kívüli, digitális munkarend, az óvodák és bölcsődék viszont május második felétől visszatérnek a normális működési rendhez - közölte Maruzsa Zoltán.

 

 

A köznevelésért felelős államtitkár a Magyarország kormányának Facebook-oldalán közzétett videóban azt mondta, hogy június 2-tól oktatási céllal találkozhatnak az iskolában a pedagógusok és tanulók, megtarthatják a kis csoportos konzultációkat és az egyéni felkészítéseket az elmúlt hónapok tudásának megerősítéséért vagy az esetlegesen lemaradó tanulók felzárkóztatásáért. Engedélyezett továbbá a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása - tette hozzá.

Ismertette, hogy június 2-tól minden iskolában meg kell szervezni az oda járó gyermekek felügyeletét. A gyermekfelügyeletben részt vevőknek június 2. és 15. között elsősorban felzárkóztató, tanulást támogató tevékenységeket lehet szervezniük, június 16. és 26. között pedig már a következő tanévre is készülhetnek. Június 26-ig az étkezést is biztosítani kell a gyerekeknek - fűzte hozzá.

Az államtitkár elmondta, hogy tömeges rendezvényeket, ballagásokat és tanévzáró ünnepségeket nem lehet szervezni, de kisebb csoportokban, osztályonként megengedett az összejövetel, a bizonyítványok átadását is meg lehet így szervezni. A nyári táborokról még tartanak az egyeztetések – tudatta.

Maruzsa Zoltán közölte azt is: a koronavírus-járvány terjedésének csökkenése lehetővé teszi, hogy a vidéki bölcsődék és óvodák május 25-től, a fővárosiak pedig június 2-tól visszatérjenek a normális működési rendhez. Az intézményeknek külön igazolás nélkül is fogadniuk kell a gyermekeket. Erre azért van szükség, mert sok esetben elfogyott a szülők szabadsága, és dolgozniuk kell - indokolta az intézkedést az államtitkár.

(MTI; kormany.hu)

Forrás: https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/a-tanev-vegeig-marad-a-tantermen-kivuli-digitalis-oktatas


Van lehetőség a tanulófelügyelet igénylésére

2020. április 27. Szerző: Toldi AlexandraTisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Délegyházi Hunyadi János Általános Iskolában van lehetőség a tanulófelügyelet igénybevételére.

Az ügyelet ideje alatt pedagógusok figyelnek a gyerekekre.

A tanulófelügyeletre vonatkozó igényüket hivatalos elérhetőségeinken jelezhetik:

Felhívjuk figyelmüket, hogy a gyermekétkeztetés szintén igénybevehető a továbbiakban, követve a kialakított eljárásrendünket.

Az igényt a következő hétre vonatkozóan minden szerdán 10:30-ig lehet jelezni az óvoda konyháján telefonon, illetve e-mailben az etkezes@hunyadisok.hu címen.

 

Tankerületünk tájékoztatója: http://kk.gov.hu/tajekoztatas-gyermekfelugyeletrol


Tájékoztatás a tavaszi szünettel kapcsolatban

2020. április 2. Szerző: Toldi AlexandraTisztelt Szülők!

2020. április 9. és 2020. április 14. között tavaszi szünet, 2020. április 15-én, 16-án és 17-én pedig tanítás nélküli munkanap lesz intézményünkben.

Ezeken a napokon a digitális munkarend szerint sem lesz tanítás.

Utolsó tanítási nap a szünet előtt: 2020. április 8. (szerda), első tanítási nap a szünet után: 2020. április 20. (hétfő).

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tavaszi szünet ideje alatt a konyha sem főz, így étkezést nem biztosítanak április 9. és 14. között.

A tanítás nélküli munkanapok során (április 15-17.) már újra kérhető étkezés.

Étkezési igényüket ezekre a napokra a kialakított rend szerint szerdig (április 8-án 10:30-ig) jelezzék a konyhán telefonon, valamint nekünk is az etkezes@hunyadisok.hu e-mail címen (FIGYELEM: aki már jelezte folyamatos igényét, annak csak lemondás esetén szükséges írnia).

A tömbösített órarend szerinti tantárgyak beadandó feladatainak határidejét az osztályfőnökök és a szaktanárok ismertetik.

Üdvözlettel:

Kazinczi-Tóth Enikő
intézményvezető


Átfogó tájékoztatás a digitális munkarendről iskolánkban

2020. március 26. Szerző: Toldi AlexandraTisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy koronavírus járvány terjedése miatt, a Kormány a 1102/2020. számú határozatában, az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött. 2020. március 16. napjától az oktató-nevelő munka tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre.

Fontos hangsúlyozni, hogy ez nem rendkívüli szünet, hanem az oktatás módjának megváltoztatása. Tanítani és tanulni kell, és nagyon fontos, hogy a gyerekek ténylegesen otthon maradjanak és tanuljanak. Az új munkarendben a tanulók részére oktatási céllal az intézmény látogatása tilos! A tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában fog történni.

Tájékoztatom a gyermekfelügyeletet igénylő szülőket, hogy csak azon szülők számára biztosított elsősorban a lehetőség, akiknek a munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához. Felhívom továbbá a szülők figyelmét arra is, hogy kiscsoportos felügyelet esetében is magasabb a fertőzésveszély, mint ha otthon lenne a gyermek. Az intézmény nem kerül bezárásra, viszont semmilyen foglalkozást, rendezvényt nem lehet tartani.

Az intézményvezető és helyettesei, valamint az új munkarend megszervezése érdekében helyben ellátandó feladattal megbízottak továbbra is az intézmény telephelyein végzik tevékenységüket.

Kérjük a szülőket, hogy az intézménnyel kizárólag a közismert elérhetőségeken, e-mail-en (iskola@hunyadisok.hu), telefonon (+36304535268) tartsák a kapcsolatot.

A gyermekétkeztetés biztosítása az önkormányzat feladata, a gyermekek étkeztetése azonban nem történhet az oktatási-nevelési épületekben. Aki ebédet igényel, jelezze az iskolának, illetve az óvoda konyhája felé erre vonatkozó igényét!

Pszichológus is elérhető a tanulók, pedagógusok és a szülők számára is az új munkarend idején:

Odler Veronika (tel: +36301601006; e-mail: odler.veronika@hunyadisok.hu)

 

Továbbra is folyik iskolánkban a hit-és erkölcstan oktatása.

A sajátos nevelési igényű tanulóink utazó gyógypedagógusi hálózat útján történő fejlesztése átmenetileg szünetel.

 

A KRÉTA rendszert továbbra is használjuk az alábbi ADMINISZTRÁCIÓS FELADATOK elvégzésére.

A KRÉTA rendszerben azokat az órákat továbbra is naplózni kell a pedagógusoknak, amelyeket digitális formában tartanak. A tanórák tananyagát rögzíteni kell.

A tanulók és szüleik tájékoztatása érdekében a tanórák tananyagát be kell írni a "Házi feladatok" felületre, ahol a kiadott feladatokat, illetve a digitális tananyagok linkjeit is meg kell jeleníteni, ezzel lehetővé téve, hogy e felületről a tanulók később is visszakereshessék az adott órára vonatkozó információkat.

A tanulókkal és szülőkkel történő kommunikációra, kapcsolattartásra intézményünk elsődleges csatornaként a KRÉTA e-Ügyintézés Üzenetek funkcióját használja, de nem kizárólagos jelleggel. A fontosabb információkat az intézmény honlapján, illetve Facebook oldalán is megosztjuk.

Amennyiben a szülőknek problémái adódnak a KRÉTA rendszerbe történő belépéssel azt az iskola@hunyadisok.hu e-mail címen jelenthetik be. Minden diákunk rendelkezik érvényes felhasználónévvel és jelszóval az alkalmazások használatához.

Intézményünk eljárásrendjét az új munkarenddel kapcsolatban az alábbi dokumentumban ismertetjük.

Eljárásrend a tantermen kívüli, digitális oktatáshoz

 

Kizárólag azoknál a tanulóknál támogatott az eljárásrendben foglaltaktól eltérő, más alkalmazások használata, valamint az analóg megoldások előtérbe helyezése, akiknek a speciális helyzetüknél fogva nem állnak rendelkezésükre azok az eszközök, amelyekkel be tudnak kapcsolódni a digitális oktatásba. Ezeket a tanulókat az osztályfőnökök felmérték, az őket tanító pedagógusok pedig megtalálják a megfelelő oktatási módot számukra annak érdekében, hogy ne maradjanak le a tanulásban. Ebben az esetben, más engedélyezett felületen érjük el a tanulót. Az analóg módon történő oktatásban, a szaktanárok által készített tananyagot az osztályfőnökök összegyűjtik és megküldik e-formátumban az iskola titkárságára minden hétfőn 12:00 óráig, ahonnan a tanuló vagy szülő elkérheti azt.

Pedagógiai Programunk alapján a tanulóink előrehaladását, tanulmányi munkáját rendszeresen ellenőrizni, értékelni kell a digitális munkarend alatt is. A tanulók ellenőrzése történhet online tesztekkel, PPT-k készítésével, házi dolgozat íratásával, beküldendő írásbeli feladatokkal, online szóbeli feleletekkel, projektmunka elvégzésével. Az ellenőrzés típusáról a pedagógus dönt. Az érdemjeggyel történő értékelést, a pedagógusnak előre jeleznie kell a diákok felé legalább 1 héttel. A diáknak az előre jelzett dolgozatokra fel kell készülnie, meg kell oldania a feladatokat, és be kell küldenie a pedagógus által meghatározott időpontra. A pedagógus a megíratott számonkérést egy héten belül kijavítja, az érdemjegyet pedig a KRÉTA rendszer naplójába feltölti. Amennyiben megoldható, a digitális rendszeren keresztül, a javított dolgozatot visszaküldi a diáknak.

A tananyagok küldésénél javasolt a tömbösítést választania a pedagógusnak. A heti 1 órában tanított tantárgy esetén kéthetente egyszer, a heti 2-3 tanórában tartott tantárgy esetén heti egyszer, a heti 4-5 órában tartott tantárgy estén heti kétszer érdemes megküldeni a tananyagot az osztály tanulóinak órákra lebontva, első alkalommal a tantárgy órarend szerinti heti első órájának megkezdése előtt. Minden pedagógus arra fog törekedni, hogy a tanulóknak adott feladat elvégezhető legyen, mert a gyermekek életében is új a digitális eszközökkel történő tanulás, házi feladat készítés. A beküldési határidők megfelelő időt fognak biztosítani a feladatok elkészítésére.

Kérjük a szülőket, hogy segítsenek gyermekeiknek az otthoni munkarend és időrend kialakításában.

Kérek mindenkit, vigyázzon magára, vigyázzon a családjára, vigyázzunk egymásra!

 

Módszertani ajánlás az oktatás megszervezésére a koronavírus-járványban bevezetett, tantermen kívüli, digitális munkarendre Sok hasznos információ található a Klebelsberg Központ oldalán is: Fontos még az alábbi linken olvasható tájékoztatás a digitális munkarend adminisztrálásáról.

 

Kazinczi-Tóth Enikő

intézményvezető


Pszichológusunk is elérhető az új munkarend idején

2020. március 14. Szerző: Toldi AlexandraTisztelt Szülők!

Iskolapszichológusunk, Odler Veronika továbbra is biztosítja elérhetőségét a gyerekek, pedagógusok és szülők számára. Szükség esetén – előzetes egyeztetés alapján – skype-on történő tanácsadást is biztosít.

Mivel nem lehet tudni, hogy a gyermekek miképpen reagálnak a jelenlegi folyamatra, ezért pszichoedukációs jelleggel szeretnénk segíteni a szülők otthoni nevelését azáltal is, hogy különböző témakörökben az iskolapszichológusok küldeni fognak megelőző és/vagy figyelem felhívó anyagokat az alábbi témakörökben:

 • napi rend (bioritmus) felborulása;
 • társas kapcsolatok kommunikációs csatornáinak változása;
 • tanulási motiváció;
 • az izoláltság hatásai;
 • képernyő- vagy játékfüggőség;
 • fokozódó feszültség (pánik) jelei, annak kezelése;
 • online zaklatás;
 • stb.

A Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat továbbra is biztosítja az iskolapszichológusok, a pedagógus kollégák, szülők és a gyermekek részére az iskolakoordinátor elérhetőségét.

Iskolapszichológus elérhetősége:

Odler Veronika

+36301601006

odler.veronika@hunyadisok.hu

Iskolakoordinátor elérhetősége:

Marczisovszky Odette

+36308465587

iskolakoordinator@gmail.com


Tájékoztatás elmaradó iskolai eseményekről

2020. március 11. Szerző: Toldi AlexandraTisztelt Szülők!

A Koronavírus-fertőzés Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs ajánlása és a fenntartónk állásfoglalása alapján az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:

 • Az idei március 15-i iskolai ünnepi megemlékezést tanosztályi keretek között valósítjuk meg. Az ünnepi műsort felvételről nézik meg az osztályok. Kérjük, a gyermekek ünneplő öltözetben és kokárdával jöjjenek pénteken iskolába.
 • A március 17-re tervezett Ovi-Suli foglalkozás, nyílt nap és szülői értekezlet elmarad.
 • A március 26-ra tervezett nyílt napunk és fogadó órák elmaradnak.
 • A 3. és 5. évfolyamosok keddi és csütörtöki úszásórái határozatlan ideig elmaradnak.

További intézkedésekről, esetlegesen elmaradó programokról folyamatosan tájékoztatjuk Önöket.

Kérdés esetén forduljanak bizalommal hozzánk.

Szíves megértésüket előre is köszönjük.

Iskolavezetés


Tanévnyitóval kapcsolatos tudnivalók

2019. augusztus 26. Szerző: Toldi AlexandraTisztelt Szülők!

Tanévnyitó ünnepségünket 2019. szeptember 2-án (hétfőn) 8:00-kor tartjuk a Délegyházi Hunyadi János Általános Iskolában.

Megkérjük az első osztályosokat és kedves szüleiket, hogy legkésőbb 7:30-kor a Délegyházi Napsugár Óvodában gyülekezzenek, hiszen hagyományainkhoz hűen az óvónőkkel és osztályfőnökökkel együtt iskolásaink kíséretében ballagnak majd át az iskolába.

A tanévnyitó ünnepség után 9-12 óra között osztályfőnöki órákat tartanak az osztályfőnökök.

A délutáni foglalkozások aznap elmaradnak. Ügyeletet igény szerint biztosítunk, az igényeket legkésőbb a tankönyvosztás napjáig (2019. augusztus 29-30.) kérjük írásban (e-mailben hunyadisok@gmail.com vagy papír alapon) jelezni!

A TANÉVNYITÓ NAPJÁN AZ ISKOLÁBAN NEM BIZTOSÍTUNK ÉTKEZÉST! Kérjük, hogy gyermekük számára csomagoljanak megfelelő mennyiségű enni- és innivalót!

Mindenkinek jó készülődést kívánunk!


A tankönyvosztásról

2019. augusztus 12. Szerző: Toldi AlexandraTisztelt Szülők!

A 2019/2020-as tanévre vonatkozó tankönyvek kiosztása az alábbiak szerint történik:

 • 2019. augusztus 29. 13:00 – 19:00
 • 2019. augusztus 30. 8:00 – 14:00

A tankönyvcsomagokat minden évfolyamon ingyenesen biztosítjuk!

A tankönyvek listája évfolyamonként elérhető a www.hunyadisok.hu/tkjegyzek.html oldalon.

A tankönyvellátás a 2019/2020-as tanévben is a tartós tankönyvek rendszerével valósul meg.

Első és második évfolyamon minden könyv saját példány.

Harmadiktól nyolcadik évfolyamig minden tankönyv tartós példány (ezeket a tanuló egy tanévig kölcsön kapja az iskola könyvtárától, melyeket a tanév végén visszagyűjtünk. Egy példányt négy évig használnak a tanulók. Beleírni nem lehet, sérülés, rongálás esetén a szülőnek új példányt kell beszereznie a könyvtár számára), a munkáltatók (pl. nyelvkönyvek) és munkafüzetek saját példányok lesznek, nem gyűjtjük vissza őket.

A tankönyvlistákon szürke mezővel jelöltük azokat a könyveket, melyek az egyes évfolyamokon tartós példányok.

Amennyiben nem kérnek iskolai tartós példányokat, azt a tankönyvosztáskor legyenek szívesek jelezni, és az átvételi elismervényen egyértelműen jelölni a megadott helyen!

Saját példányok megvásárlására a https://webshop.kello.hu oldalon van lehetőség regisztráció után.

Kérdés esetén forduljanak hozzám bizalommal a +36304535268-as telefonszámon, e-mailben az iskola@hunyadisok.hu e-mail címen, Facebook messengeren az iskola oldalán vagy Viber Messenggeren!

Toldi Alexandra
iskolatitkár, tankönyvfelelős


Étkezés, napközi, tanulószoba

2019. augusztus 12. Szerző: Toldi AlexandraTisztelt Szülők!

A tankönyvosztással egy időben kerül sor az étkezési igények rögzítésére, illetve a napközi és tanulószobai beiratkozásra.

Tájékoztatom Önöket, hogy az adminisztrációs problémák elkerülése érdekében a 2019/2020-as tanévtől az étkezés lemondása kizárólag írásos formában történik. Ennek elfogadott módjai:

 • SMS a +36304535268-as telefonszámra
 • e-mail az iskola@hunyadisok.hu e-mail címre
 • üzenet a Délegyházi Hunyadi János Általános Iskola Facebook Messengerében
 • üzenet a Délegyházi Hunyadi János Általános Iskola Viber Messengerében.

Az étkezés lemondására az adott napra nincs lehetőség. Aznapi, legkésőbb 11:00-ig történő jelzés esetén a következő naptól lehet étkezést visszamondani (például hétfői üzenet esetén aznapra már nem, de keddre lemondható az étkezés).

Az iskolai étkezés díjszabásáról a későbbiekben nyújtunk tájékoztatást.

A szülők az 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcímek alapján kérhetik:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
 • gyermeke tartósan beteg vagy fogyatékkal élő
 • családjában három vagy több gyermeket nevelnek (ebben az esetben a szülőnek nyilatkoznia kell a vele közös háztartásban élő gyermekek számáról, ezen belül 18 éven aluli gyermekek számáról, a 25 évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló gyermekek számáról, valamint életkortól függetlenül tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermekek számáról)
 • ha a gyermek nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság.

Az étkezési igények rögzítésekor az alábbi dokumentumot minden esetben legyenek szívesek magukkal hozni:

Étkezési kedvezmény igénylése esetén szükséges még:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság esetén: a megállapításról szóló hatósági határozat
 • gyermek tartós betegsége vagy fogyatékossága esetén: orvos által kiállított igazolás tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről (formanyomtatvány: www.hunyadisok.hu/tartosbetegseg.pdf), a területileg illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye, valamint a Magyar Államkincstár határozatának másolata magasabb összegű családi pótlékról
 • három vagy több gyermeket nevelő család esetén: nyilatkozat a közös háztartásban élő gyermekek számáról
 • nevelésbe vett gyermek esetén: a gyermek elhelyezéséről rendelkező határozat

A kedvezményre való jogosultság igazolása nélkül a teljes étkezési díj felszámításra kerül!

Kérdés esetén forduljanak hozzám bizalommal a +36304535268-as telefonszámon, e-mailben az iskola@hunyadisok.hu e-mail címen, Facebook messengeren az iskola oldalán vagy Viber Messenggeren!

Toldi Alexandra
iskolatitkár


Javítóvizsgák

2019. augusztus 12. Szerző: Toldi Alexandra
Osztálybontás

2019. augusztus 15. Szerző: Toldi AlexandraTisztelt Szülők!

Osztálybontás miatt 2019. augusztus 26-án (hétfőn) 17:00-kor "nulladik" szülői értekezletet tartunk a Délegyházi Hunyadi János Általános Iskola ötödik évfolyamos tanulóinak szülei részére.

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!


1. osztályos "nulladik" szülői értekezlet

2019. augusztus 12. Szerző: Toldi AlexandraKéthetente szerdánként kereshetnek minket

2019. június 24. Szerző: Toldi AlexandraTisztelt Szülők!

A Délegyházi Hunyadi János Általános Iskola hivatalos ügyek intézésére kéthetente szerdai napokon tart ügyeletet az alábbiak szerint:

 • 2019. június 26. 9:00 - 13:00
 • 2019. július 10. 9:00 - 13:00
 • 2019. július 24. 9:00 - 13:00
 • 2019. augusztus 7. 9:00 - 13:00
 • 2019. augusztus 21. 9:00 - 13:00

Az ügyeleti napokon személyesen vagy telefonon (+36 30 453 5268) kereshetnek minket, egyéb esetben e-mailben (hunyadisok@gmail.com) várjuk üzenetüket.

Iskolánk már a Facebook Messengeren és Viberen is elérhető, amennyiben telefonszámunkat elmentette okostelefonja névjegyzékébe!


Beiratkozás 2019/2020 - A jelentkezés online is indítható

2019. április 1. Szerző: Toldi AlexandraKedves Szülő, Gondviselő!

Mint ahogy Önök előtt is ismert, az általános iskolai beiratkozás időpontjai:

2019. április 11-én 8.00 és 19.00 óra

2019. április 12-én 8.00 és 18.00 óra

Tájékoztatom Önöket, hogy az általános iskolai beiratkozás időpontját megelőzően, 2019. április 1-jétől lehetőségük van tanköteles korú gyermekük beiratkozási szándékát az e-Ügyintézés felületen is elindítani.

Felhívom a figyelmet, hogy a 2019/2020-as tanévre vonatkozó beiratkozás során - az e-Ügyintézés mellett - még kötelező a szülők személyes megjelenése és a szükséges dokumentumok bemutatása is.

Az online felület az alábbi oldalon található és bármely böngészőből elérhető:

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

Az e-Ügyintézés felületen a jelentkezési lehetőség legkésőbbi határideje:

2019. április 12., péntek 12.00 óra.

Amennyiben nagyobb gyermeke már iskolánk tanulója, akkor a KRÉTA rendszeréhez már rendelkezik gondviselői belépési azonosítóval és jelszóval

Az e-Ügyintézés felület kizárólag gondviselői belépéssel működik, tanulóival nem (a gondviselői felhasználónév általában 13 karakterből áll, ha sikertelen a belépés, mindig ellenőrizze a karakterek számát!).

 • 1. Belépve a KRÉTA rendszerbe, válassza ki az e-Ügyintézés lehetőségét!
 • 2. Válassza ki az Ügyintézés indítása menüt!
 • 3. Kattintson a Beiratkozás általános iskolába menüpontra!
 • 4. A megnyíló felületen adja meg a szükséges adatokat!

Amennyiben nincs iskolánk KRÉTA rendszeréhez belépési jogosultsága:

 • 1. Nyissa meg a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap weboldalt!
 • 2. Regisztráljon új ideiglenes felhasználóként!
 • 3. Lépjen be az imént létrehozott felhasználónevével és jelszavával, de a 3. sorban ne gördítse le az intézményt, hagyja üresen.
 • 4. Belépés után válassza ki az Ügyintézés indítása menüt!
 • 5. Kattintson a Beiratkozás általános iskolába menüpontra!
 • 6. A megnyíló felületen adja meg a szükséges adatokat és válassza ki a listából iskolánkat!

Kérjük, hogy ugyanabban az intézményben ugyanarra a gyermekre vonatkozóan csak egy beiratkozási ügyet indítson! Ha tévesztett az adatok feltöltésekor, jelezze a személyes megjelenéskor, és az intézmény munkatársai javítani fogják.

Mind a már meglévő Kréta gondviselői azonosító és jelszó, mind az ideiglenesen létrehozott felhasználónév és jelszó alkalmas arra, hogy a folyamatban levő általános iskolai beiratkozási folyamatot nyomon kövesse. A felületre ezekkel, korlátlan alkalommal beléphet.

Kérjük, a sikeres belépés érdekében mindig figyeljen arra, hogy ideiglenes felhasználó esetén a nyomon követési szándékoknál is csak felhasználónevet és jelszót használjon a belépéskor, ne gördítsen le iskolát.

A már meglévő Kréta azonosítóját használja a szokott módon (célszerű a Kréta belépés után elérni az e-Ügyintézés felületét).

Segítséget az iskolában Toldi Alexandra iskolatitkártól kérhet a +36 30 453 5268-as telefonszámon.


Szülői értekezlet, nyílt nap és Ovi-Suli

2019. március 7. Szerző: Toldi AlexandraKedves leendő elsőseink, tisztelt szülők!

Tájékoztatjuk Önöket a közelgő fontosabb eseményeinkről.

2019. március 20-án 18 órakor tartjuk a beiratkozás előtti szülői értekezletet a Délegyházi Napsugár Óvodában, melynek során az egyházi képviselők megtartják tájékoztatójukat a jövő évi hit- és erkölcstanoktatásról.

2019. március 27-én 8:00-9:45 között (1-2. óra) iskolánk nyílt órákat tart, melyekre szerettel várjuk Önöket.

2019. április 1-jén 14:00 és 15:30 között napköziseink várják a kis nebulókat az Ovi-Suli foglalkozáson.

A hirdetményünk elérhető ide kattintva.

Intézményünk felvételi körzethatárát, a beiratkozás időpontjáról szóló hirdetményt, a kitöltendő dokumentumokat a Beiskolázás menüpont alatt érhetik el.


Beiratkozás 2019/2020

2019. március 1. Szerző: Toldi AlexandraTisztelt Szülők!

A leendő első évfolyamos tanulók 2019/2020-as tanévre történő beírásának időpontja 2019. április 11-12.

Legfrissebb információinkat feltöltöttük oldalunkra.

Intézményünk felvételi körzethatárát, a beiratkozás időpontjáról szóló hirdetményt, a kitöltendő dokumentumokat a Beiskolázás menüpont alatt érhetik el.


Dwa Bratanki

2019. február 28. Szerző: Toldi AlexandraTisztelt Szülők!

Dwa Bratanki - Azaz két testvér.

Lengyel-magyar testvériskolai kapcsolatok építését célzó pályázatunk beszámolója olvasható az alábbi linken:

Dwa Bratanki


A Waczlaw Felczak Alapítvány honlapja